Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni przyczepek rowerowych Velokids.pl 

§ 1 Informacje ogólne
1.1 velokids.pl to strona internetowa prowadzona przez firmę Velokids Janisław Borczyk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej 72/2, kod pocztowy 51-215 Wrocław, NIP: 5732789461.
1.2 Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
1.3 Strona wypożyczalni www.velokids.pl umożliwia Klientom zapoznanie się ze sprzętem oraz akcesoriami dla dzieci, którymi dysponuje wypożyczalnia Velokids. Treści wyświetlane na stronie wypożyczalni Velokids.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
1.4 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sprzęcie turystycznym lub sprzęcie należy przez to rozumieć odpowiednio sprzęt turystyczny dla dzieci oraz akcesoria dla dzieci.
1.5 Zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie wypożyczalni Velokids.pl następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.
1.6 Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy najmu sprzętu.

§ 2 Zawieranie umów najmu sprzętu wypożyczalni
1.1 Wypożyczalnia wynajmuje Klientom nowy/używany, sprzęt turystyczny oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. 1.2 Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu turystycznego powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
1.3 Wraz z podpisaniem UMOWY NAJMU Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.
1.4 Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu turystycznego odbywa się na stronie velokids.pl poprzez złożenie odpowiedniego zamówienie sprzętu.
1.5 Po zakupie przez Klienta dostępność sprzętu jest potwierdzana przez pracownika wypożyczalni drogą mailową bądź telefonicznie.
1.6 Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w podanym przez Klienta terminie, wymagane jest wpłacenie przez Klienta w terminie wskazanym przez Wypożyczalnie kwoty 50 zł w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji. Klient ma prawo rezygnacji z wynajmu sprzętu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni najpóźniej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 6 dni przed umówioną datą zawarcia umowy najmu. W takim przypadku Wypożyczalnia zwraca Klientowi zapłaconą opłatę aktywującą rezerwację w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji, w sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu w terminie krótszym niż 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu opłata aktywująca rezerwację jest traktowana jako odstępne i nie podlega zwrotowi.Za równoznaczne z rezygnacją zawarcia umowy najmu jest traktowane również nie odebranie zarezerwowanego sprzętu w umówionym terminie.
1.7 Opłata aktywująca rezerwację w wysokości 50 zł jest wpłacana na konto 05 1140 2004 0000 3202 7917 9173 i zaliczana na poczet wynagrodzenia dla Wypożyczalni za wypożyczenie sprzętu.
1.8 Sprzęt wydawany jest przez pracownika wypożyczalni w siedzibie firmy Velokids.pl ul. Zatorska 72/2lub dowożony pod wskazany adres po ówczesnym umówieniu. Szczegóły wydania sprzętu uzgadniane są telefonicznie lub mailowo z wypożyczalnią.
1.9 Sprzęt wypożyczany jest osobie, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci opłatę za najem oraz kaucję ustaloną przez wypożyczalnię (wysokość opłaty za najem oraz kaucji uzależniona jest od rodzaju sprzętu, a stawki przedstawione są na stronie wypożyczalni). 1.10 Kaucja podlega zwrotowi przy odbiorze sprzętu przez pracownika wypożyczalni. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia może zaliczyć kwotę kaucji stosownie do sytuacji na poczet pokrycia kosztów odpowiednio naprawy lub zakupu nowego sprzętu, który został uszkodzony/zniszczony/utracony przez Klienta. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.
1.11 Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w UMOWIE NAJMU. Sprzęt winien być zwrócony do siedziby firmy Velokids ul. Zatorska 72/2 lub jest odbierany przez pracownika wypożyczalni po uzgodnieniu telefonicznym miejsca i godziny odbioru (dotyczy tylko i wyłącznie miasta Wrocław). W przypadku nie dojścia do porozumienia, Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt Wynajmującemu na adres siedziby firmy Velokids Wrocław ul. Zatorska 72/2
1.12 Opłata za okres wypożyczenia (zgodnie z CENNIKIEM) pobierana jest w momencie przekazywania wypożyczonego sprzętu Klientowi. W przypadku rezerwacji potwierdzonej opłatą w wysokości 50 zł, kwota za wypożyczenie sprzętu zostaje pomniejszona o wysokość kaucji tej opłaty. Przyjmowane są płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe. Możliwość płatności kartą w siedzibie firmy. W przypadku płatności przelewowych , sprzęt wydawany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
1.13 Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA NAJMU oraz faktura Vat.
1.14 Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
1.15 Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy Wynajmujący nie ma możliwości niezwłocznego naprawienia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewadliwego, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić koszty najmu sprzętu za okres w trakcie, którego sprzęt z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez Najemcę.
1.16 Wypożyczalnia velokids.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu lub akcesoriów dla dzieci.
1.17 Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba (24 godziny) liczona od godziny wypożyczenia sprzętu (dokładne informacje na temat daty i godziny wypożyczenia sprzętu zawarte są w umownie najmu). Przekroczenie okresu rozliczeniowego o dwie godziny jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu na kolejną dobę. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w Cenniku Wypożyczalni.
1.18 Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu przez dzienne stawki opłat.
1.19 W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wynajmującego.
1.20 W przypadku zgubienia sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia Wynajmującemu szkody poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego sprzętu.
1.21 Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania. 1.22 Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
1.23 Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o rynkową wartość braków lub cenę naprawy.
1.24 Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).
1.25 Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni jest Velokids.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej 72/2 NIP: 5732789461.
1.26 Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu turystycznego oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni velokids.pl
1.27 Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu sprzętu turystycznego.
1.28 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
1.29 Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@velokids.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
sklep@velokids.pl 690 999 346
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl